Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Predávajúci na tomto eshope, sa zaväzuje dodržiavať nižšie uvedené pravidlá zaobchádzania s údajmi o kupujúcich a návštevníkoch.

Vážime si Vaše súkromie a pri našej činnosti kladieme veľký dôraz na ochranu Vašich osobných údajov. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše údaje. Údaje, ktoré potrebujeme poznať, nie sú podľa zákona osobnými údajmi.

Používaním eshopu trencianskamedovina.sk kupujúci alebo návštevník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené nižšie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia takéhoto odvolania.

Údaje, ktoré poskytne kupujúci, sú nevyhnutné pre spracovanie a vybavenie objednávky, vystavenie faktúry a záručného listu a ďalšie úkony podľa kúpnej zmluvy. Ak kupujúci potrebné údaje neposkytne, predávajúci má právo objednávku zrušiť. Pri nákupe a registrácii na eshope sa kupujúci zaväzuje poskytnúť pravdivé informácie. Udanie nepravdivých informácii je v rozpore so všeobecnými obchodnými podmienkami eshopu.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak je kupujúci fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu: meno a priezvisko, adresu vrátane PSČ, telefónne číslo, e-mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak je kupujúci právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu: obchodné meno podľa príslušného registra, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, telefónne číslo, emailovú adresu, meno zodpovednej osoby alebo štatutára.

Kupujúci alebo návštevník má právo a povinnosť aktualizovať údaje o sebe priamo v on-line režime na web stránke eshopu podľa návodu, ktorý mu na požiadanie poskytne predávajúci.

MTg1YmJjO